Obecná pravidla - Czech outdoor tour, český seriál outdoorových štafetových závodů

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Czech outdoor tour obecná pravidla:

Pokyny pro závodníky:

                         

Czech Outdoor Tour,  je  seriál veřejných outdoorových  závodů určených  pro štafety, týmy i jednotlivce.     
Účast v Tour není podmíněna startem v celém seriálu. Je možné startovat i jen v jednom dílu.
Družstva ani jednotlivci  nemusí být registrováni  v žádném sportovním klubu . Týmy mohou být i kombinovány muži/ženy.

 

Startovné:


Pro jednotlivé díly Tour : - týmové              600,- Kč / zaplacený týden předem / na místě v den závodu 800,- Kč
                                        - jednotlivec        300,- Kč/ zaplacený týden předem / na místě v den závodu 400,- Kč,
další případné platby dle propozic pro jednotlivé závody.

Odhlášení a storno poplatek : - 5 dnů před startem 50 % z běžného startovného ,
                                                 - později 100 %.
         Naše definice duatlonu, triatlonu a kvadriatlonu:

Duatlon - je když závodník absolvuje první běžeckou, cyklistickou a druhou běžeckou část v uvedeném pořadí, s průběžným měřením času od startu prvního běhu do cíle druhé běžecké části.  
Triatlon - je když závodník absolvuje tři odlišné sportovní disciplíny dle propozic daného závodu s průběžným měřením času od startu do cíle.
Cross quadrathlon - je když závodník absolvuje plaveckou, cyklistickou, kajakářskou a běžeckou část v uvedeném pořadí, s průběžným měřením času od startu plavání do cíle běhu.  Obecná pravidla:

Délky tratí - nejsou stanoveny jednotně. Každý závod má svou délku podle místa konání závodu.
Typy závodů
a.   soutěž jednotlivců
b.   soutěž štafet
c.   soutěž týmů (např., počítá se čas 3. závodníků do  družstva - MTB cross)


Věkové kategorie:


Rozdělení závodníků do věkových kategorií:  
Kategorie                 Věk     
Žactvo mladší          11-12        
Starší žactvo            13-15                            
Muži,ženy                18-50     
Veteráni                   50+     
                   
                  
Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v daném kalendářním roKU.

Rozhodčí:

1.   Kompetence a povinnosti rozhodčích
a.   pouze rozhodčí mohou určovat a udělovat tresty pro závodníky,
b.   rozhodčí musí být nestranný a objektivní,
c.   rozhodčí si musí být jist oprávněností trestu před jeho udělením,
d.   o udělených trestech musí rozhodčí podat písemnou zprávu hlavnímu rozhodčímu,
e.   rozhodčí se musí zúčastnit všech porad rozhodčích určených hlavním rozhodčím,
f.   rozhodčí musí být zřetelně označeni


Hlavní rozhodčí:


1.   Hlavní rozhodčí je na závod jmenován pořadatelem  
Kompetence a povinnosti hlavního rozhodčího:
a.   řídí činnost sboru rozhodčích, provádí jejich poučení před závodem, provádí výklad pravidel
b.   je povinen odložit start závodu nebo stanovit pořadateli, aby v organizaci provedl změny tak, aby závod probíhal zcela v souladu s pravidly a soutěžní směrnicí,
c.   rozhoduje o každém problému, který není výslovně uveden v pravidlech,
d.   je zodpovědný za zjištění správného pořadí, ve kterém závodníci proběhli cílem,
e.   podpisem stvrzuje správnost oficiální výsledkové listiny,
f.   je povinen hodnotit práci ostatních rozhodčích,
g.   je členem soutěžního výboru,
h.   HR musí být zřetelně označen stejně jako ostatní rozhodčí
Pořadatel zajišťujete:

  •  zajištění tratí závodu

  •  potřebný počet doprovodných vozidel

  •  potřebný počet loděk

  •  pořadatelskou službu

  •  zajištění občerstvení závodníků

  •  organizaci startu

  •  organizaci vyhlášení výsledků,


Ředitel závodu:

1.   Ředitel závodu je představitelem pořadatele.
a.   zodpovídá za organizační stránku závodu a řídí činnost pořadatelů (prezentace, časomíra, počítání okruhů, vyhlašovací ceremoniál atd.),
b.   zabezpečuje dohled nad dodržováním bezpečnostních opatření a zdravotnickým zabezpečením,
c.   nezasahuje do činnosti rozhodčích,


Soutěžní výbor:

1.   Soutěžní výbor závodu tvoří technický komisař, hlavní rozhodčí a ředitel závodu.  .
a.   rozhoduje o protestech, které byly podány v souladu s těmito Pravidly,
b.   má pravomoc ke zrušení, resp. zastavení závodu, pokud není možné zajistit jeho bezpečný průběh nebo by jeho průběh byl v rozporu s pravidly,
c.   za účelem zvýšení bezpečnosti závodníků nebo zvýšení objektivnosti závodu (není-li taková potřeba v rozporu s požadavkem bezpečnosti) má pravomoc k povolení změn v organizaci závodu, i když tyto nejsou v plném souladu s těmito pravidly.
Pořadatelská služba
1.   Pořadatelskou službu v dostatečném množství určuje pořadatel k zabezpečení hladkého chodu závodu.   Členové pořadatelské služby plní dílčí organizační úkoly. Nesmí zasahovat do průběhu závodu, jedině v případě nutnosti odvrácení hrozícího nebezpečí.


   Organizace závodů:

Přihláška k závodu obsahuje:
a.   název závodu,
b.   jméno a příjmení závodníka,
c.   úplné datum narození,
d.   adresu závodníka včetně PSČ,
e.   název vysílající složky,
f.   kontaktní údaje ( mail, tel.číslo)
g.   kategorii


Základní pravidla organizace závodu:

1.   Dodržování pravidel organizace závodu je pro pořadatele i závodníky povinné.  
2.   Jestliže to vyžadují povětrnostní podmínky (teplota vzduchu, vítr, bouře, apod.) a bezpečnost závodníků může soutěžní výbor upravit průběh závodu (přerušit, zkrátit,odložit start,apod.)   V takovém případě musí být vše  oznámeno nejpozději při rozpravě.   
3.   Závodní kancelář (prezentace) musí být u závodů  otevřena nejméně tři hodiny před startem, případně i večer den před závodem.,  U závodů žákovských kategorií se  prezentace  zajišťuje až v den konání závodu.
4.   Ukončení prezentace musí být nejpozději 60 min. před startem hlavního závodu a 30 min. před startem žákovské kategorie.
5.   Startovní listina musí být uzavřena nejpozději 60 minut před startem hlavního závodu a předána zástupci pořadatele pro její distribuci zejména pro oficiální činitele závodu, zástupce sdělovacích prostředků a hlasatele závodu.U žáků 30 mi, před startem.
6.   Na startovní listině musí být u každého závodníka uvedeno:
a.   jméno a příjmení,
b.   ročník narození
c.   kategorie,
d.   startovní číslo,
e.   zkrácený název vysílající složky,
7.   K zabezpečení přehledu o absolvování více jak dvou  okruhů závodníky je pořadatel povinen zajistit viditelný ukazatel o počtu ujetých okruhů.
8.   Pořadatel je povinen zajistit jedno startovní číslo na tělo o max. rozměru 400 cm2 pro každého závodníka, samolepící štítky se startovními čísly na lodě , čísla na rám kola, číslo pro označení místa v depu.
9.    Pořadatel může zajistit pro závodníky plavecké čepice se startovními čísly.
10.   Tratě a organizace závodu musí být pořadatelem připraveny tak, aby byl zajištěn bezpečný a regulérní průběh všech závodů pro všechny kategorie.


Rozprava a prezentace:

Před závodní rozprava musí být organizována v den konání závodu nejpozději půl hodiny před startem závodu.   Neúčast závodníka na rozpravě ho neomlouvá z případné neznalosti.
Rozprava obsahuje informace a pokyny potřebné pro průběh závodu.
a.   popis trati se zdůrazněním nebezpečných míst,
b.   způsob organizace startu závodu (vlny, z vody, ze břehu apod.),
c.   informaci o teplotě vzduchu a vody a upozornění na povolení či nepovolení neoprenů,
d.   vypsané časové limity,
e.   umístění občerstvovacích míst a míst první pomoci,
f.   zdůraznění nejdůležitějších ustanovení pravidel s důrazem na ta ustanovení, která jsou nejčastěji porušována, a která mají významný vliv na bezpečnost závodníků,
g.   informaci o složení soutěžního výboru, o čase a místě jeho jednání,
h.   způsob a dobu podávání protestů,
i.   místo a čas vyhlášení výsledků, prostor pro vyvěšování výsledků, protestů apod.
.Start závodu
Starty jsou hromadné v každé kategorii.


Vyhlášení vítězů:


1.   Vyhlášení pořadí prvních tří závodníků v jednotlivých kategoriích včetně předání cen se provádí nejpozději do 30 min. po projetí cílem posledního závodníka.
2.   Na závodech veteránů se vyhlašují vždy nejméně tyto věkové kategorie:
o   50 a více
Výsledky
1.   Během závodu pořadatel oznamuje a vhodným způsobem zveřejňuje průběžné  celkové výsledky. Všechny tyto výsledky jsou předběžné, dokud výsledkovou listinu oficiálně nepotvrdí hlavní rozhodčí.
2.   V průběhu závodu, nejpozději však s vyvěšením neoficiální výsledkové listiny, rozhodčí vyvěšují startovní čísla diskvalifikovaných závodníků s uvedením důvodu, příp. startovní čísla závodníků, kteří vzdali.
3.   Po skončení závodu pořadatel vyvěšuje neoficiální výsledkovou listinu.
4.   Oficiální výsledková listina se zveřejňuje po vyřešení všech případných protestů na oficiálních stránkách Tour nejpozději následující den a musí obsahovat :
a.   jméno a příjmení,
b.   kategorie,
c.   startovní číslo,
d.   zkrácený název vysílající složky,
e.   konečné umístění,
f.   celkový čas a dílčí časy jednotlivých částí.

Protesty:

1.   Protesty mohou být vzneseny proti chování druhých závodníků, proti jiným osobám narušujícím pravidla, proti neregulérnosti v organizaci závodu, proti rozhodnutím rozhodčích a proti výsledkům závodu.
2.   Protesty mohou podávat závodníci nebo členové jejich doprovodu. Protesty musejí být podány písemně některému z členů soutěžního výboru, a to v průběhu, resp. ukončení závodu, nejpozději však do 15 min. po vyvěšení neoficiální výsledkové listiny. Součástí protestu musí být návrh požadovaného výroku soutěžního výboru, např. zrušení diskvalifikace, diskvalifikace jiného závodníka.
3.   Vklad při vznesení jednoho bodu (jednoho tématu) protestu činí Kč 1000,-. Při neuznaném protestu vklad propadá.  
4.   O podaných protestech jedná soutěžní výbor. Své rozhodnutí nejprve oznámí ústně a následně jej v písemné podobě zašle osobě, která protest podala.  
Měření času a časové limity
1.   Celkový čas závodu je měřen od startu první části do cíle poslední části. Pořadatel zajišťuje měření jednotlivých úseků odděleně a vyhlašuje vždy nejrychlejšího závodníka na daném úseku.
2.    Závody jsou měřeny elektronicky
3.   Časový limit je stanoven v propozici daného závodu.
Kompetence a povinnosti časoměřičů a jejich pomocníků
a.   nemají pravomoci rozhodčích,
b.   jsou řízeni rozhodčími na jednotlivých úsecích,
c.   zaznamenávají průběžné a cílové časy jednotlivých závodníků,
d.   nesmí zasahovat do průběhu závodu, jedině v případě nutnosti odvrácení hrozícího nebezpečí.
Zdravotní zabezpečení
1.   Stanoviště zdravotnické pomoci musí být zřetelně označeno.
2.   Označení lékaři a zdravotnický personál se mohou pohybovat ve všech prostorech závodu.
3.   Lékař je oprávněn odvolat závodníka ze závodu pouze ze zdravotních důvodů.


                                                        
Závod

Obecná pravidla pro závodníka:


1.   Závodník je zodpovědný za svoji účast v závodu a za svůj zdravotní stav. Na závodech mládeže nese za závodníka zodpovědnost jeho doprovod.
2.   Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu včetně počítání okruhů. Při nedodržení je závodník diskvalifikován.
3.   Závodník musí dodržovat tato pravidla a pokyny rozhodčích , respektovat pravidla silničního provozu a instrukce pořadatele závodu, případně Policie ČR, záchranářů a respektovat a dodržovat pravidla  FAIR PLAY
4.   Závodník je povinen se pro plavání nechat označit (popsat) podle pokynů pořadatele. V případě odmítnutí bude ze závodu diskvalifikován.
5.   Závodník je povinen použít plaveckou čepičku s číslem , je-li pořadatelem dodaná. V případě odmítnutí bude ze závodu diskvalifikován.
6.   Závodník je povinen nalepit startovní číslo (je-li dodáno) na přední část lodě.
7.   Startovní číslo poskytnuté pořadatelem nesmí být žádným způsobem upravováno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha. Při nedodržení je závodník napomenut a musí okamžitě zjednat nápravu, neučiní-li tak, je ze závodu diskvalifikován.
8.   Během cyklistické části musí být startovní číslo umístěno tak, aby bylo plně viditelné na zadní straně cyklistické výstroje a na řídítkách. Při nedodržení je závodník napomenut a musí okamžitě zjednat nápravu, neučiní-li tak, je ze závodu diskvalifikován.
9.   Při běhu ( in- linech) musí být číslo jasně viditelné zpředu. Při nedodržení je závodník napomenut a musí okamžitě zjednat nápravu, neučiní-li tak, je ze závodu diskvalifikován.
10.   Závodník je povinen umožnit rozhodčímu umístění čísla na rám kola při přejímce kol do depa. Neučiní-li tak, je ze závodu diskvalifikován.
11.   Pokud pořadatel vyžaduje označení neoprenů, je toto závodník povinen respektovat, přičemž toto označení nesmí poškozovat neopren. V případě odmítnutí může být ze závodu diskvalifikován.
12.   Veškeré opravy musí závodník provádět sám s použitím nářadí a náhradních součástek, které má v depu nebo které veze s sebou.  
13.   Závodník nesmí příjmout pomoc třetí osoby. Každý provádí veškeré činnosti vlastními silami!!!
Platí přísný zákaz diváků pomáhat závodníkům vyjma ohrožení zdraví!!!
Závodník nesmí přijmout cizí pomoc s výjimkou ohrožení zdraví nebo života. Závodník, který takovou pomoc přijme bude diskvalifikován! Cizí pomocí se má na mysli pomoc od diváků nebo jiné třetí osoby, která není účastníkem závodu. Případ, kdy si vzájemně pomohou závodníci není v rozporu s pokyny, zvláště za situace, kdy ten, co poskytne pomoc, sám ztratí šanci na dobré umístění v závodu. Takový případný čin bude hodnocen cenou Fair play.
Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením a to s tím, se kterým odstartoval. Výjimku tvoří  výměna pádla nebo vzájemná sportovní výpomoc mezi závodníky!
14.   Závodníci, kteří nesoutěží ve své disciplíně, se mohou pohybovat pouze v prostoru pro ně vyhrazeném
15.    Závodníci startují se startovními čísly, která musí mít viditelně umístěny ( běžci, inlajnisti a lyžaři na prsou, kajakáři na zádech a přední části lodě, cyklisté na prsou a řidítkách, plavci vyznačeni nesmyvatelným fixem na pravém rameni nebo čepici ).
Závody jsou natáčeny různými TV společnostmi. Prosíme závodníky, aby dbali pokynů pořadatelů, kteří budou doprovázet televizi ( při předjíždění na trati, na startu, v cíli, při vyhlášení výsledků apod.). Následné zpracování záznamu bude použito, jak pro zpravodajské účely, tak i k samotné prezentaci Tour!!!
Pořizování soukromých záznamů nebo fotografických materiálu je povoleno jen se souhlasem organizátorů.
Závodník souhlasí a přenechává veškerá svá marketingová práva z tohoto závodu týkající se jeho osoby pořadateli k další prezentaci závodu. Tento se zavazuje je nepoužít k jiným než propagačním účelům.
Závodní oblečení, výstroj, Povinná výbava:


bruslař - helma, chrániče kolen a loktů dle svého uvážení, startovní číslo na prsou
vodák  na divoké vodě -  přilba upoutána pod bradou, plovací vesta s min.výtlakem 6 kg, startovní číslo na zádech a přídi lodě, závod je určen pro širokou veřejnost, takže lodě dle svých schopností a uvážení
cyklista - přílba, startovní číslo na řidítkách a zádech
běžec, lyžař - startovní číslo na prsou, přiměřená sportovní výbava
   Závodníci bez tohoto vybavení nebudou připuštěni na start. Pořadatel má právo kontroly a v případě zjištění nedodržení povinné výbavy závodníka ze soutěže vyloučit.!!!


Plavání:


1.   Minimální oblečení pro plavání tvoří pro muže neprůsvitné plavky, pro ženy neprůsvitné jedno nebo dvojdílné plavky.
2.   Při plavání je zakázáno používat dodatečné nadlehčovací prostředky (vzduchové polštáře či jinou výplň neoprenu).
3.   Při plavání je zakázáno používat rukavice, ploutve nebo šnorchly. Ruce a chodidla musí zůstat nezakryty.
4.   Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, šlapat vodu nebo splývat.
5.   Při startu je  dovoleno jít, běžet po dně, stejně tak při cíly, je také dovoleno stát na dně,    ale závodník nesmí využít dna ani plovoucích či ukotvených předmětů k tomu, aby získal výhodu. Toto je dovoleno, jde-li o bezpečnost závodníka.
6.    Při teplotě nižší než 18 oC  lze použít neoprenů.  Použití neoprenů je povinné při teplotě nižší než 16oC. Maximální tloušťka plaveckého neoprenu nesmí v žádné části přesahovat 5 mm. Neopren se nesmí skládat z více než tří samostatných částí, a to z kapuce či kukly, horní a spodní části. Jednotlivé samostatné části obleku se mohou překrývat (ve vzpřímené poloze) max. do 5 cm. Není dovoleno použít neopren pouze na nohy. Materiál na rukávech a nohavicích může být tenčí než materiál části pokrývající trup.

Při teplotě vody nižší než 13o C se plavání vždy ruší.  

Cyklistika:


1.   Při cyklistické a běžecké části nesmí mít závodník obnaženu horní polovinu těla. Při nedodržení je závodník napomenut, musí zastavit do doby než provede úpravy na oblečení, pokud tak neučiní, následuje diskvalifikace.
2.   Cyklistická přilba musí být pevná (kompaktní) a homologovaná.
3.   Nádoby na potravu a nápoje, které jsou závodníkem používány během závodu musí být z nerozbitných materiálů.
4.   Kolo musí odpovídat následujícím požadavkům:
a.   Délka max. 2 m a šířka max. 75 cm,
b.   vzdálenost středové osy od země min. 24 cm,
c.   přední hrana sedla může být max. 5 cm před nebo 15 cm za vertikální osou kola procházející středovou osou kola a závodník nesmí mít možnost úpravy za tyto meze během závodu,
d.   vzdálenost mezi svislou osou procházející středem a středem předního kola musí být 54 - 65 cm (výjimky mohou být povoleny pouze u velmi malých nebo velmi vysokých závodníků),
e.   přední kolo může mít jiné parametry než zadní kolo, ale musí být paprsčité konstrukce; plný disk může být použit jen na zadní kolo,
f.   žádné kolo nesmí mít mechanismus, který by ho urychloval,
g.   otevřené konce triatlonových řidítek musejí být ukončeny krytkou,
h.   galusky musejí být dobře nalepeny, ráfky pevné a kola zajištěna,
i.   přední i zadní kolo musí být opatřeno funkční brzdou,
j.   triatlonová řidítka musí být bezpečně upevněna,


Kajak:


1.   Pro kajakářskou část kvadriatlonu lze použít kajak K1, speciální mořské kajaky, případně po dohodě s pořadatelem jinou loď, bez přídavného pohonu.
2.   Lodě musejí být označeny číslem přiděleným pořadatelem.
3.   Pro divokou vodu musí být závodník vybaven plovací vestou o výtlaku nejméně 6 kp a helmou.Kajak není omezen.
                       Běh a in line
1.   Běžecká obuv  silniční nebo do terénu a běžecký dres.
2.   Brusle in line dle svých schopností a uvážení. Závodní přilba. Závody vedou po silnici. Chrániče nejsou povinné, ale nejsou na škodu. Závodní dres.
     Chování závodníka na trati
1.   Závodník nesmí blokovat jiného závodníka, nebo činit náhlé změny směru tak, že by křížil dráhu jiného závodníka.
2.   Závodník musí absolvovat celou trať, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže opustí trať, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.
3.   Odstoupí-li závodník ze závodu, musí o tom informovat nejbližšího rozhodčího nebo člena pořadatelské služby. Po odstoupení ze závodu si musí závodník sundat startovní číslo.
4.   V depech musí závodník ukládat kolo, výstroj a další své věci pouze v jemu vyhrazeném sektoru.
5.   V případě nehody smí závodník po poskytnutí první pomoci lékařem pokračovat v závodě za předpokladu souhlasu lékaře nebo zdravotnického personálu.
6.   Závodníci se nesmějí vzájemně tlačit nebo odstrkovat, a to ani od doprovodných vozidel.

        


Povolené starty:


Pro závody jsou povoleny tyto způsoby hromadného startu:
a.  start  od čáry, od níž je povoleno pouze běžet ,plavat,jízda na kole
b.  z břehu vběhnutím do vody,
c.   skokem do vody.
d.  Linie startu a cíle musí být jasně označené. Trať plavání je vyznačená bójemi v dostatečné vzdálenosti mezi sebou. Obrátkové bóje (body, kde se mění směr plavání) musejí být minimálně 1m vysoké a jasně viditelné.
e.  Doprovodný člun jedoucí před prvním závodníkem, musí dodržet minimální vzdálenost 20 m.( pokud se plave v přírodě)
f.  Startovní pole musí jistit minimálně další dva nemotorové záchranné čluny.


Cyklistická část:


1.   Cyklistická část závodu se absolvuje  jako cyklistický závod bez doprovodného vozidla.
2.   Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést.
3.   Všechny křižovatky a další případná nebezpečná místa musí být řízena pořadatelskou službou v součinnosti s policií.
4.   Trať musí být zřetelně značena s důrazem na všechny odbočky, nebezpečné zatáčky apod. Pro značení tratě se doporučuje použít žlutou barvu. Velikost šipek musí být min. 40 cm.
5.   Závodníkům není povoleno přijmout cizí pomoc.
6.   Cyklistická přilba musí být zapnuta po celou dobu cyklistické části, tj. od momentu protnutí čáry označující konec depa až po opětovný návrat do depa, tj. protnutí čáry označující začátek depa, případně předávky .
7.   Řidiči a osádky oficiálních doprovodných vozů a vozů sdělovacích prostředků musí být poučeni, aby neposkytovali nepovolenou pomoc závodníkům, neumožňovali jízdu v háku, a aby závodníkům nepřekáželi.


Běžecká část:


1.   Je-li běh prvním úsekem duatlonu, musí být start v dostatečné širokém prostoru.  
2.   Trať musí být zřetelně označena
3.   Pokud není trať vyznačena po celé délce souvislou nebo přerušovanou čarou, musí být v dostatečné míře viditelně označena. Před a za každou křižovatkou musí být umístěna orientační značka určující správný směr.
4.   Občerstvovací místa musí být umístěna v závislosti na délce trati.Maximální délka běžecké trati bez občerstvovací stanice je 10 km.
5.   Na trati běhu může závodník běžet i jít.  
6.    Cíl závodu musí být zřetelně označen včetně cílové čáry.


In-line:


1.  Každý závodník musí mít po celou dobu závodu připevněnu helmu na hlavě.
2.  Závodník nesmí přejíždět silnici, křížit trať dalším závodníkům. Pohybovat se po    vozovce proti směru jízdy.


Kajakářská část:


1.   Ustanovení tohoto bodu platí pouze pro závody v kvadriatlonu
2.   Trať musí být přímá, vytyčena obrátkami vždy se změnou směru min.o 90°.
3.   Hloubka vody musí zaručovat bezpečné absolvování  
4.   Obrátka musí být vyznačena bójkami v jiné barvě než startovní a cílové bójky. Bójky na trati by měly být barevně odlišeny od bójek na obrátkách a na startu (v cíli).
5.   Dle uvážení pořadatelů může být trať kajaku zkrácena nebo přemístěna na jiné místo, jestliže počasí nebo podmínky na jezeře či řece znemožňují absolvovat celou trať, nebo jestliže by se měla riskovat bezpečnost závodníků nebo pořadatelů.
6.   Nedodržení správného absolvování předepsané trati kajaku nebo porušení pravidel jízdy na kajaku může vést k diskvalifikaci.
7.   Závodící loď může změnit směr jízdy, jen když nepřekáží v jízdě lodi jedoucí za ní. Předjíždějící loď je vždy povinna vyhnout se lodi předjížděné. Předjížděná loď nesmí předjíždějící lodi bránit v jízdě.
8.   Jízda na vlně je povolena.
9.   Všechny lodi jsou hodnoceny společně bez ohledu na typ lodi.
10.   Občerstvení během kajakářské části je dovoleno.
11.   Výměna pádla během kajakářské části je dovolena
12.   Výměna lodi není dovolena.

 

Přechodové prostory (depa):


1.   Depa musejí být umístěna na pevném nebo travnatém, rovném a čistém povrchu. Musejí být jasně ohraničena a zabezpečena proti vstupu neoprávněných osob.
2.   Vjezd a výjezd z depa musejí být vyznačeny čárami vymezující začátek, resp. konec depa.
3.   Depo musí být uspořádáno tak, aby žádný závodník nebyl znevýhodňován. Stojany na kola musejí být pevné, pro každého závodníka musí být pro uložené věci a pro převlékání min. prostor 35 cm od kola z obou stran. Každé místo musí být označené       číslem.
4.   Při štafetových  závodech musí být depo umístěno tak, aby byl zaručen bezpečný a plynulý přechod mezi jednotlivými disciplínami.
5.   Vstup do depa je povolen pouze pro závod zaregistrovaným závodníkům a příslušným činovníkům závodu.
6.   Přejímku kol, lodí a materiálu do depa je nutno zabezpečit kvalifikovaným rozhodčím.
7.   Pořadatelé mohou asistovat závodníkům při vydávání (přebírání) kol. Tento servis pak musí být pro všechny závodníky stejný.
8.   Jízda na kole v depech je zakázána.Občerstvení:

1.   Pořadatel může sám vybrat vhodný typ jídla a nápojů, což musí být spolu s rozmístěním občerstvovacích míst oznámeno nejpozději při rozpravě.
2.   Množství občerstvení musí odpovídat počtu závodníků, délce a charakteru tratí a povětrnostním podmínkám. Podmínky musejí být pro všechny závodníky stejné.
3.   V každém občerstvovacím místě musí být k dispozici čistá pitná voda.
4.   Závodníci si mohou přinést vlastní občerstvení a požádat o jeho umístění v požadovaném občerstvovacím místě.
5.   Vlastní občerstvení smí závodníkům podávat jejich doprovod na pořadatelem určeným místech, nejčastěji v přímém sousedství občerstvovací stanice .
6.   Občerstvení včetně vlastního občerstvení smí být podáváno pouze v nerozbitných nádobách.
7.   Za teplého počasí se doporučuje poskytovat v občerstvovacích místech na trati běhu houbičky s vodou.

                          

       Tresty za porušení pravidel:

1.   K uplatňování trestů na závodech žactva se doporučuje přistupovat se zvýšenou zodpovědností. Tresty závodníkům by měly být na těchto závodech udělovány pouze v krajním případě. Doporučuje se klást zvýšený důraz na kontrolu organizace závodu, zejména z pohledu zajištění bezpečnosti závodníků.
2.   Tresty za porušení pravidel jsou oprávněni udělovat:
-   formou napomenutí nebo diskvalifikace rozhodčí závodníkům,


Tresty:


Napomenutí
1.   Napomenutí uděluje rozhodčí závodníkovi, jestliže se porušení pravidel zdá být neúmyslné a může být po napomenutí odstraněno. Účelem napomenutí je upozornit závodníka na možnost porušení pravidel a předejít tak přísnějšímu postihu.


Diskvalifikace:


1.   Rozhodčí může závodníka diskvalifikovat, jestliže:
a.   porušení pravidel je zřejmé, např. jízdu bez  přilby, neabsolvování celé trati
b.   porušení pravidel již nemůže být odstraněno, např. startovní číslo je ustřiženo,
c.   závodník se odmítne podřídit pokynům rozhodčího, např. neučiní příslušné úpravy po napomenutí
d.   závodník se chová nesportovně, například uráží jiné závodníky, rozhodčí nebo pořadatele,
e.   závodník svým jednáním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
2.   Rozhodčí uděluje diskvalifikaci následovně:
-   zapískáním na píšťalku nebo  současně zvoláním závodníkova nebo vyvoláním čísla závodníka  a uvedením důvodu diskvalifikace.
3.   Závodník nesmí po diskvalifikaci pokračovat v závodě.
4.   Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě nebo bylo porušení pravidel zjištěno později.


   Závěrečné ujednání :

Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti po dobu závodu v prostoru startu a cíle nebo na trase závodu je třeba předem projednat s pořadatelem. Bez dohody s pořadatelem tyto činnosti provozovat nelze a obsluha daného propagačního místa bude vyhoštěna z areálu - místa závodu.
Účastníci prohlašují, že se před podáním přihlášky k závodu seznámili s podmínkami účasti a zavazují se je plně respektovat a dodržovat, což svým podpisem na přihlášce učiněné prostřednictvím svého kapitána stvrzují.


Všechny závody seriálu se řídí těmito Obecnými pravidly a upřesňujícími pravidly pro jednotlivé díly seriálu. Každý díl Tour má vlastní pravidla a své pokyny.


Sportu zdar.


Schváleno organizátory spol. CREDITINCASSO ČR, s.r.o.dne 15.9.2013

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky