4-THLON ZubrCup pravidla - Czech outdoor tour, český seriál outdoorových štafetových závodů

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

4-THLON ZubrCup pravidla:

BĚH
Pátek 29. 6. 2018
Celodenní trénink na trati. Vysvětlení a dotazy na meetingu.
 
Sobota 30. 6. 2018
 
Start: Kouty – 559 m.n.m.  
Otevření startovního prostoru pro ženy: 9:00, hromadný start 9:30.
Otevření startovního prostoru pro muže: 9:45, hromadný start 10:15.
 
Cíl: předávka na rozcestí před para stanovištěm Mravenečník
 
Délka: 13,390 km
Převýšení: 1 339 m, klesání 628 m
 
UPOZORNĚNÍ
Není dovoleno zkracování tratě po neznačených pěšinách nebo při běhu v serpentýnách!
Je povinné proběhnout všemi kontrolními stanovišti na trase.
Pro běžce je zajištěna přeprava pytlů s oblečením do cíle disciplíny – pytle s oblečením odevzdají běžci před startem závodu v prostoru startu do připraveného vozidla.
Cizí pomoc je zakázána, tzn. i ze strany týmových kolegů. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je povinné!!!
Překrývání startovních čísel je zakázáno!
Závodí se podle platných pravidel atletiky aplikovatelných na náš závod.
Trénink probíhá výlučně na vlastní riziko každého závodníka.
 
OZNAČENÍ TRATĚ
Značení na zemi – modrá barva (při pravé straně vozovky a cest).
V lese - modré fáborky.
Na náměstí, nepřehledných místech a křižovatkách budou ocelové zátarasy, igelitové pásky a pořadatelské hlídky.
 
DOPRAVA ZÁVODNÍKŮ Z CÍLE ZPĚT
Závodníci se dopravují zpět individuálně – k dispozici budou mít jízdenku na lanovku (součást startovného).


 
PARAGLIDING

Všichni paraglidisté musí předložit své pilotní průkazy, technické průkazy a pojištění padáku při prenzetaci! Doklady je možné předložit i prostřednictvím svých týmových kolegů , případně zasláním kopie poštou či e-mailem nejpozději do 23.6.2018! V den závodu již kontrola dokladů probíhat nebude!!!
 
Pátek 29. 6. 2018
Celodenní trénink na trati. Vysvětlení a dotazy na meetingu.

Sobota 30. 6. 2018

Start: cca 11:30 – v předávkovém území Mravenečník – 1 330 m.n.m., podle doběhu běžců
 
Cíl: sjezdovka Kareš – 541 m.n.m.
 
Předávka: vrchol sjezdovky – doběh 250 m –  585 m.n.m.
 
Délka letu: cca 5,740 km
 
Podmínky pro připuštění do závodu
Pilot je povinen nejpozději na pezentaci předložit platný pilotní průkaz s kategorií, která jej opravňuje letět na padákovém kluzáku, se kterým bude absolvovat závod.
Pilot je současně povinen předložit platný technický průkaz a platné zákonné pojištění padáku (osoby), na kterém bude absolvovat závod.
Pilot startuje výhradně se sedačkou certifikovanou dle normy EN a LTF a s originálním chráničem.
Padáky používané v závodě mohou být pouze atestované a to v kategoriích EN-A až EN-D a LTF-1 až LTF 2-3.
Doporučujeme pilotům vyzvednout si na meetingu záchrannou šňůru, kterou v případě potřeby mohou spustit dolů ze stromu a vytáhnout si k sobě lano od záchranářů.
Pilot musí mít na přilbě místo pro číslo.
 
Pravidla závodu
Pilot musí mít startovní číslo viditelně upevněné na přílbě a na křídle.
Pilot je povinen předat štafetu v cíli – předávkovém koridoru svému týmovému kolegovi se vším vybavením, se kterým nastoupil do závodu.
Pilot je povinen dodržet váhové zatížení uvedené na štítku svého atestovaného padáku, se kterým bude absolvovat závod, a to od startu své disciplíny až do předávky štafety. Startovní váhu si může každý pilot ověřit na pátečním meetingu, stejnou váhou bude organizátor soutěžící převažovat i v cíli. Taktéž může být každý pilot namátkově pořadatelem zkontrolován, zda se na start závodu postavil s předepsanou výbavou.
Pilot je povinen mít při závodním letu záložní padák velikosti odpovídající jeho celkové vzletové váze při závodním letu (váha pilota + váha kompletního vybavení, se kterým pilot soutěžní let absolvuje).
Pilot nesmí upravovat nastavení svého padáku, se kterým absolvuje závod. Nastavení musí být shodné s nastavením nového atestovaného výrobku, úpravy typu zkracování šňůr, změny geometrie šňůr, záměny či úpravy popruhové části volných konců jsou nepřípustné a mohou vést k diskvalifikaci.
Pilot při letu musí dodržovat platné zákony a předpis ZL1 a dbát pravidel a pokynů pořadatele.
 
Porušení pravidel závodu je důvodem k penalizaci či diskvalifikaci závodníka. Při diskvalifikaci závodníka může zbytek týmu dále pokračovat, závodníci budou hodnoceni ve svých kategoriích, ale v týmové soutěži budou uvedeni až pod všemi týmy s platným pořadím s označením DNF.
 
Trasa paraglidingové disciplíny
Trať se skládá z běhu a letu na paraglidingu a výběhu sjezdovky na předávku biku.
 
Běžecká část
Po obdržení předávky od běžce v předávkovém území pod Mraveničníkem běží pilot s plnou výzbrojí na zádech, zabalenou v batohu včetně sedačky a přilby, do prostoru startu cca 200 m, kde ve vytyčeném sektoru připraví padákový komplet a následně startuje. Startoviště je pod vrchem Mravenečník.
 
Letecká část
Z Mravenečníku letí pilot na prostor mezi prvním a druhým vlekem areálu sjezdovky Kareš, kde přistává ve vyznačeném prostoru. Dále běží na vrchol sjezdovky s veškerou výbavou, se kterou do letu vystartoval, a na vrcholu pod branou předává štafetu bikerovi. 
 
V případě nepříznivého počasí pro let bude vytyčena náhradní trasa pro běh mezi Mravenečníkem. Start bikerů bude přesunut rovněž do prostoru Mravenečníku. 
 
Časový limit disciplíny paragliding
Organizátorem je stanoven maximální čas k dokončení letecké části paraglidingové disciplíny v délce 1 hodiny. Tento čas se počítá od začátku letecké části paraglidingové disciplíny do předání štafety cyklistovi. Pokud soutěžící pilot z jakéhokoliv důvodu nestihne v tomto čase svou disciplínu dokončit, je mu zapsán čas 1 hodina a cyklista pokračuje v závodu – startuje pokynem asistenta časomíry. Tým je i v tomto případě hodnocen v celkovém pořadí.
 
Startoviště
Startoviště jsou náročná zejména malým prostorem a porostem komplikujícím přípravu ke startu. Z toho důvodu budou organizátoři v rámci možností pomáhat pilotům připravovat vrchlík. Šňůry a vše ostatní si závodník připravuje sám. Doporučujeme si důkladně prohlédnout startoviště ještě před závodem přímo na Mravenečníku.
 
Pravidla na startovišti
Pilot musí být na startovišti minimálně 30 min. před svým startem.
Pokud je na startovišti více čekajících pilotů, další přibíhající pilot se řadí za posledního čekajícího, starty se odehrávají v pořadí, ve kterém závodníci přiběhli na startoviště.
Pokud je pilot připraven ke startu a zbytečně se startem vyčkává, má organizátor právo vyzvat dalšího v řadě k přípravě ke startu. Za „zbytečné vyčkávání“ se má ta skutečnost, když po kompletní předstartovní přípravě pilota na startovišti, včetně natažených šnůr a připraveného vrchlíku, pilot vyčkává s odstartováním déle jak 10 s. Pilot, který vyčkával se startem, je povinen místo startu dalšímu závodníkovi uvolnit.
Pokud pilot nezvládne start napoprvé, je povinen se zařadit na konec případné řady čekajících pilotů.
Pořadatel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo na krátkodobé či úplné uzavření startoviště i v průběhu závodu.
 
Komise
Pořadatelem bude sestavena a určena pětičlenná komise z řad závodníků a pořadatelů, která bude představena na pátečním meetingu a která bude společně rozhodovat svými hlasy o otevření či uzavření letecké části disciplíny. Následně bude dán prostor pro její hromadné odsouhlasení. V případě, že nebude komise odsouhlasena většinou přítomných závodících paraglidistů, toto rozhodnutí vykonává vedoucí disciplíny paragliding. Komise je určena pouze pro rozhodování v rámci otevření/uzavření letecké disciplíny ještě před startem prvního pilota. O krátkodobém či úplném uzavření startoviště v průběhu paraglidingové disciplíny rozhoduje výhradně vedoucí disciplíny paragliding.
 
Cílový sektor
Pilot je povinen odstartovat, letět a přistát tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní závodníky či diváky. Pilot přistává na sjezdovce Kareš ve směru do kopce a poté vybíhá sjezdovku do vytyčeného cílového sektoru. Do tohoto vytyčeného cílového sektoru je striktně zakázáno přistávat. Pokud se tak stane, je pilot povinen doběhnout na začátek cílového sektoru, tam se otočit a až pak běžet do cíle k předání štafety. Pokud pilot přistane kdekoliv jinde, je povinen s celou výbavou doběhnout do cílového sektoru a na jeho konci předat štafetu.
Kromě oficiální přistávací plochy na fotbalovém hřišti bude na vedlejší louce vyznačen i nouzový přistávací prostor.
 
DOPRAVA ZÁVODNÍKŮ NA START
Závodníci se na start dopravují individuálně prostřednictvím lanovky v Koutech – obdrží jízdenku (součást startovného). Důležitá je přítomnost všech pilotů v 10:45 v 


KOLO

Pátek 29. 6. 2018
Trénink po celý den. Výklad a dotazy na meetingu.
 
Sobota 30. 6. 2018
 
Start: cca 11:30 – otevření prostoru v předávkovém území v horní části sjezdovky Areálu Kareš, podle doletu paraglidistů
 
Cíl: vodní výpust – 592 m.n.m. – přehrada Dlouhé stráně
 
Předávka: start kola – 586 m.n.m
 
Délka: 25,24 km
 
Převýšení: 1 392 m, klesání 1 284 m
 
OZNAČENÍ TRATĚ
Značení na zemi – červená barva (při pravé straně vozovky a cest).
V lese – cedule a červené fáborky.
Na nepřehledných místech a křižovatkách budou ocelové zátarasy, igelitové pásky a pořadatelské hlídky.
Při jízdě po účelových a hromadných komunikacích musí závodníci dbát zvýšené opatrnosti a řídit se dopravními předpisy!
 
UPOZORNĚNÍ
Není dovoleno zkracování tratě po pěšinách nebo při jízdě v serpentýnách!
Je povinné projet všemi kontrolními stanovišti na trase.
Před startem má vedoucí disciplíny právo na kontrolu povinné cyklovýbavy každého jezdce.
Taktéž před startem vedoucí disciplíny označí hlavní díly kola, z důvodu kontroly v cíli.
Pořadatel nezajišťuje členům týmů (s výjimkou běžců) dopravu pytlů do cíle jednotlivých disciplín.
Překrývání startovních čísel je zakázáno!
Jezdci si nesmí navzájem pomáhat.
Závodí se podle platných pravidel MTB aplikovatelných na náš závod.
 
PODMÍNKY JÍZDY
Závodník má povinnost startovat s ochrannou přilbou a horským kolem o síle pláště 26" až 29" x min. 1,5".
Závodník smí závod absolvovat pouze s jedním kolem (značení před startem a kontrola v cíli).
 
DŮVODY PRO DISKVALIFIKACI
Nepoužití povinné přilby.
Značení kola není v pořádku (dvojité značení kola, ráfků příp. rámu).
Nedodržení vyznačené trasy.
Neprojetí povinnými brankami.
KAJAK

Pátek 29. 6. 2018
Trénink na řece od 15:30 do 18:00. Výklad a dotazy na meetingu.
 
Sobota 30. 6. 2018
 
Start: cca 13:30 – vodní výpust – 733 m.n.m. – přehrada Dlouhé stráně, podle dojezdu cyklistů
 
Cíl: Kouty – 559 m.n.m.
 
Délka:
6,125 km – traťové převýšení 174 m, z toho při doběhu stoupání 26 m na úseku 300 m do cíle přes Koutecký les
 
TRASA
Po dohodě s Povodím Moravy a elektrárnou Dlouhé stráně je plánováno navýšení toku v Divoké Desné na 7 – 8 m3. Trasa vede po skluzu z rampy, pod výpustí přehrady Dlouhé stráně, korytem řeky Divoká Desná se slalomovým úsekem vytyčeným cca 15 brankami. Trasa končí u druhé pěší lávky v Koutech. Po podjetí první pěší lávky v Areálu Kouty přejedou závodníci k levému břehu, kde cca po 80 metrech u druhé pěší lávky v protiproudu vylezou s lodí a pádlem na břeh. Odtud běží s lodí přes Koutecký les do cílového prostoru v Koutech, cca 300 m.Obtížnost WWIII.
 
Slalomová trať se musí absolvovat dle pořadí branek označených čísly a ve správném směru (zelené branky po proudu, červené branky proti proudu toku řeky). Každý závodník musí protnout spojnici tyček jednotlivých branek a to vždy ve správném směru jízdy. Spojnici tyček tvořící branku musí protnout hlava a část lodi závodníka.
Za každou nesprávně projetou nebo minutou branku se závodníkovi přičítají 2 trestné minuty, doteky se nepočítají. Trestné minuty jsou přičteny jako penalizace ke konečným výsledkům.
 
UPOZORNĚNÍ
Je povinné projet všemi kontrolními brankami na trase.
Před startem má vedoucí disciplíny právo na kontrolu povinné vodácké výbavy každého jezdce.
Překrývání startovních čísel je zakázáno!
Závodí se podle platných pravidel kanoistiky na divokých vodách, aplikovatelných na náš závod.
 
OMEZENÍ LODÍ
Závodníci mohou použít jen loď plastovou – kontrola vedoucím disciplíny kajaku před jejím startem (nepřípustné jsou kevlarové a polyesterové lodě). Přípustné jsou pouze K1 a C1 s maximální délkou 380 cm a minimální šířkou 60 cm, min. váha 15 kg. Nelze použít lodě pro rychlostní kanoistiku nebo lodě sjezdového typu (byť by byly upraveny do povolených rozměrů).
Lodě nesmí mít přídavné zařízení k řízení ani pohonu.
Lodě musí být zajištěny důkladně proti potopení a musí být vybaveny chytacími oky pro záchranu.
 
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Závodníci musí být dobrými plavci.
Každý závodník musí mít po celou dobu závodu bezpečnostní přilbu vždy upevněnou pod bradou a musí mít plovací vestu o výtlaku nejméně 6 kg.
Závodník musí být v lodi upevněn pouze tak, aby byl schopen se při zvrhnutí okamžitě sám z lodě vyprostit.
Závodník by měl ovládat eskymácký obrat.
 
PODMÍNKY JÍZDY
Závodník, který nesplní výše uvedená kritéria, nebude připuštěn kontrolním rozhodčím na start. Při porušení pravidel v průběhu závodu bude diskvalifikován on sám a tím i celý jeho tým.

  
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky